Hoppa till sidans innehåll

Verksamhet o inriktning


Sällskapets ändamål och verksamhet

Norrtälje Segelsällskap, med hemort i Norrtälje, är en ideell förening för fritidsbåtägare och sjösportintresserade.

NSS har till ändamål att

 • tillvarata fritidsbåtägarnas intressen
 • väcka och underhålla intresset för sjösport
 • bedriva tävlings- och utbildningsverksamhet inom fritidsbåtsektorn
 • utbilda ungdomar till ett aktivt sjö- och friluftsliv
 • genom olika arrangemang främja gott kamratskap och ett rikt friluftsliv
 • verka för sjösäkerhet
 • värna om naturen och skärgårdsmiljön
 • bedriva hamn- och varvsverksamhet
 • vara remissinstans och rådgivare inom här berörda områden

Ovanstående är ett citat ur sällskapets stadgar. Här nedan följer en kort beskrivning av sällskapets historia, organisation, anläggningar och verksamheter. Beskrivningen är gjord för nya medlemmar och andra intresserade och syftar till att ge en uppfattning om hur verksamheten bedrivs i praktiken. Gamla medlemmar kan ju dessutom fundera över hur de ovan listade ändamålen förverkligas.

1. Historia
Sällskapet bildades 5 augusti 1920, då ett 30-tal seglings- och motorintresserade personer samlats till ett möte i Göteborgs Banks lokaler i Norrtälje. Idén till detta möte hade väckts i seglarnas stamlokus "Gula paviljongen" vid café Bergshyddan innanför Societetsparken, samma paviljong som sedan 1936 finns på vår klubbholme Flaten.

NSS har en gedigen kappseglingshistoria med stora framgångar. Mer om detta, och mycket annat av den tidiga NSS-historien kan läsas i jubileumsskriften 50 år med NSS. År 2010 gavs det med anledning av sällskapets 90-årsjubileum ut en jubileumsskrift som huvudsakligen behandlar de föregående 15 åren.

2. Sällskapets ledning och organisation
Beslut fattas vid allmänna möten. Ordinarie sådana är höstmöte, som hålls i november, och årsmöte, som hålls i mars. Vid höstmötet väljs styrelse för nästkommande år och flertalet avgifter fastställs för det kommande året. Sällskapet leds av styrelsen, som för genomförandet av arbetsuppgifter inom olika områden, såsom hamnanläggningar, varv, klubbholme, seglings- och ungdomsverksamhet mm, biträds av åtta sektioner med var sin ordförande, som även ingår i styrelsen. Det är inom sektionerna som det huvudsakliga arbetet utförs. En kortfattad presentation av sektionernas viktigaste uppgifter följer här:

 • Segelbåtssektionen organiserar kappseglingar med kölbåtar, både inom sällskapet och externt, samt utbildar kappseglingsfunktionärer.
 • Motorbåtssektionen ordnar tävlingar och utflykter.
 • Ungdomssektionen främjar ungdomars intresse för båtar och segling, bl a genom att ordna seglarskola, seglarläger och kappseglingar med jollar.
 • Informations- och utbildningssektionen ger ut nyhetsbrevet På Läns och medlemsmatrikeln, samt sköter sällskapets hemsida. Ordnar även föreläsningar och kurser.
 • Hamnsektionen svarar för underhåll och utbyggnad av bryggor och fördelar bryggplatser till medlemmar.
 • Varvssektionen organiserar och genomför sjö- och torrsättningar samt fördelar båtplatser på sällskapets uppläggningsplats.
 • Fastighetssektionen svarar för underhåll och om- och tillbyggnad av Flatens och klubbhamnens byggnader.
 • Klubbmästeriet svarar för förplägnaden vid sällskapets sammankomster och ordnar utflykter.

Till sin hjälp har styrelsen och sektionerna ett kansli med en anställd kanslist som bl a sköter löpande ärenden och medlemskontakter, se punkt 7.

3. Medlemsskap i organisationer

Sällskapet är anslutet till Svenska Seglarförbundet (SSF) via Upplands Seglarförbund och till Svenska båtunionen (SBU) via Roslagens Båtförbund.

4. Hamnanläggningar
Sällskapet hyr ut bryggplatser vid sina brygganläggningar i Norrtälje. Klubbhamnen vid Villagatan 2, fyra bryggor i Kvisthamraviken och två bryggor på norra sidan av Norrtäljeviken.

I klubbhamnen finns vatten och el på alla bryggor samt en mastkran för av- och påmastning. Master vinterförvaras i klubbhamnen. Där finns också ett klubbhus som bl a används för möten och andra klubbaktiviteter. Kansliet är inrymt i klubbhuset. För att försvåra stölder och skadegörelse bevakar vi brygganläggningar och uppläggningsplats. Bevakningen utförs av medlemmarna, varje båtägare ansvarar för ett nattpass per säsong. Även webbkamera används för bevakning.

5. Vinteruppläggning
Sällskapets vinteruppläggningsplats finns ute i Rosättra sedan hösten 2016. Här kan man hyra vinterplats för sin båt. På uppläggningsplatsen finns vatten och el. Medlemmar i varvssektionen utför sjösättning och torrsättning av båtar för vilket båtägaren betalar ett självkostnadspris. Vi har egen mobilkran, traktor och båttransportvagn. Kranen klarar att lyfta båtar på upp till 12 ton. Segelbåtar ska vara avmastade. När man bokar tid skall man ange båtens deplacement och vilka av klubbens hjälpmedel man önskar utnyttja samt i vilket bolag man har båten försäkrad. Man måste själv vara med och hjälpa till och det är viktigt att man är väl förberedd och har en väl fungerande vagn, vagga eller stöttning. Om man är tveksam, bör man rådgöra med någon i varvssektionen.

6. Klubbholmen Flaten
Flaten, som ligger strax väster om Gräddö, arrenderades av NSS från 1936 till 1942 då holmen köptes för det facila priset av 3000 kr. På ön finns bryggor, klubbhus, bastu, grillplats, två övernattningsstugor (med 4 bäddar vardera), sovstuga (2 bäddar) och dass. Ön disponeras fritt av sällskapets medlemmar. Med medlemsnyckeln kommer man in i klubbhus och bastu. Gäster är välkomna på Flaten och ombeds att erlägga en mindre dygnsavgift för att bidraga till de löpande kostnaderna. Under många år drevs Flaten parallellt med det längre in i Norrtäljeviken belägna Flaggberget innan det sistnämnda såldes och därmed frigjorde pengar till bryggor och hamnanläggningar.

7. Kansli
Vårt kansli finns i klubbhamnen, Villagatan 2. Kansliet har öppet en kväll i veckan, vintertid endast med telefonservice, sommartid även för besök. Aktuella öppettider finns i matrikeln och på hemsidan. Telefon till kansliet är 0176-152 26. Då kansliet är stängt finns telefonsvarare inkopplad. Kansliets e-postadress är This is a mailto link

Genom kansliet kan du bl.a:

 • Hyra bryggplatser
 • Boka sjö- och torrsättningsdagar
 • Anmäla ändringar av medlemsuppgifter
 • Anmäla dig till NSS-arrangemang
 • Kvittera ut medlemsnyckel
 • Ställa frågor om betalningsaviseringar

8. Nycklar
Som medlem får man mot en avgift kvittera ut en medlemsnyckel. En del av beloppet återfås vid återlämning av nyckeln.

9. Arbetsplikt och bevakning
Alla medlemmar (enskilda och familjs huvudmedlem) som är mellan 25 och 64 år omfattas av arbetsplikt om tre timmar per år. Ej utförd arbetsplikt debiteras med 200 kr per timme. Har man utfört sina uppgifter som funktionär i någon sektion, så räknas detta som utförd arbetsplikt. Alla medlemmar som har båtplats (bryggplats/bojplats) vid någon av klubbens bryggor omfattas av vaktplikt under en natt per säsong och per båtplats man har. Uteblivande debiteras med 1000 kr.

10. Information till medlemmarna
Styrelsen och sektionerna har flera vägar för att sprida information till medlemmarna:

 • Nyhetsbrevet På Läns skickas ut digitalt via epost.  
 • Kalendariet med årligen återkommande händelser. Fastställs av årsmötet. Finns på hemsidan.
 • Matrikeln med medlemsförteckning, e-postadresser, båtförteckning, styrelsemedlemmar, information om kansliet, avgifter mm. utkommer en gång per år.
 • Sällskapets stadgar som delas ut till alla nytillkomna medlemmar
 • Hemsidan www.norrtaljess.se som uppdateras löpande
 • e-postutskick till medlemmar som har meddelat sin e-postadress till kansliet
 • Anslagstavlor i klubbhuset, vid klubbhamnen och på uppläggningsplatsen

11. Klubbaktiviteter
NSS genomför årligen ett antal kappseglingar, fester och andra arrangemang. Dessa annonseras i På Läns, i medlemsmatrikeln och på hemsidan samt ibland även på våra anslagstavlor. Alla är välkomna att delta.

Ungdomssektionen ordnar under sommaren seglarskola med optimistjollar för nybörjare och under augusti ett seglarläger på Flaten för ungdomar.

Klubbmästeriet ordnar sent på hösten en medlemsresa över dagen, tur och retur Mariehamn.

Informations- och ubildningssektionen arrangerar under vintersäsongen föredrag och ibland studiecirklar/kurser i ämnen som berör båtsporten, samt träffar för daglediga medlemmar.

12. Klubbverksamhetens villkor
NSS är en medlemsdriven, ideell båtklubb med rimliga avgifter. Förutom kansliet, som sköts av en deltidsanställd kanslist, så bedrivs nästan all löpande verksamhet som ideellt arbete utfört av sällskapets medlemmar. För att alla arbetsuppgifter skall kunna genomföras krävs att många medlemmar ställer upp som funktionärer i någon sektion, och att övriga fullgör sin arbetsplikt och sin vaktplikt. Det ökar sammanhållningen och minskar arbetsbördan för alla frivilliga. Det finns arbetsuppgifter av de mest skiftande slag, alltifrån att vara festfixare till att köra mobilkran och därför kan alla vara med och hjälpa till. Ta kontakt med den sektion som du tycker passar dig bäst och anmäl dig som frivillig.

En båtklubb, som är en ideell förening, kan inte fungera som en marina där man betalar för att andra ska göra arbetet.

 

 

___________________
Facebook
NSS
Seglingssektionen
Veteranerna
Flaten
___________________

   Vinterplats för din båt
Vi kan lyfta med masten på!
På grund av efterfrågan kommer Norrtälje SS att utöka antalet vinteruppläggningsplatser i Karlsro (Rosättra). Pelarkranen lyfter 10 ton. Spolplattor med högtryck. El och vatten finns vid uppställningsplatserna.

Mer information

_____________________________

Externa länkar till några sponsorer
______________________________

blobid0.png

Avlopp på Flaten

blobid1.png

____________________________

Hjärt-lungräddning

imagecbmv.png
______________________________

image8gmce.png
Vi finns i Norrtälje
____________________________

 Räknaren nollställd 2021-12-31

 besöksräknare  

Postadress:
Norrtälje SS - Segling
Villagatan 2B
76140 Norrtälje

Besöksadress:
Villagatan 2B
76140 Norrtälje

Kontakt:
Tel: 017615226
E-post: kansli@norrtaljess.s...

Se all info